ភ្នំពេញៈគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៣.៣៧០.៨៣៨នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖
១.ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ៩.៩០៥.៦៦៦នាក់
២.ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១.៧៦០.១១៨ នាក់
៣.ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ១.៧០៥.០៥៤ នាក់។

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ១៣.៣៧០.៨៣៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា)៕