ភ្នំពេញៈកាលពីថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការហាមឃាត់គណនី បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕សរន
សូមជូនសេចក្តីប្រកាស៖