ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូន​ព័ត៌មានថា បានរកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ១៩៩ នាក់ ​( លទ្ធផល បញ្ជាក់ ដោយ PCR ), ជាសះស្បើយ ៤៩០ នាក់, ស្លាប់ចំនួន ២៣ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លងសហគមន៍ ១៥៥ នាក់, ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៤៤ នាក់​។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី​៣ ខែតុលា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១១៣.២៥៦ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ១០៤.៤០៨ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ២.៣៨៣ នាក់​ ។ ករណីនាំចូលពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.០៩៣ នាក់ ៕/V

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖