ភ្នំពេញ:នៅថ្ងៃទី៣ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំឪ្យក្រសួង ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច អភិបាលរាជធានី-ខេត្តពង្រឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ពេលសម្រាកបុណ្យភ្ជ៉ំបិណ្ឌ៕
សូមជូនសារាចរ :