ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ក្រសួងសុខាភិបាលបានជម្រាបជូនគណៈអភិបាលនៃអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការពង្រឹងសកម្មភាពយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ១៩ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុម គោលដៅឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ខណៈដែលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចូលមកដល់នៅពេលឆាប់!ខាងមុខនេះ៕សរន
សូមជូនលិខិត ៖