ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ។ជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន៩ករណី។ក្នុងនោះ១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ)៣៦នាក់ ,២.ឃាត់យានយន្ត (គ្មាន)និង៣.ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៨០០ ០០០ លានរៀល៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖