ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី៧ខែតុលាឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅកម្ពុជា ។សេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះមានកម្រាស់១៣ទំព័រ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖