ភ្នំពេញ៖រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី៨ខែតុលាឆ្នាំ២០២១បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ ជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣៕
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖