ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​សោកមម៉ោក​

​គុណសព្ទ​

​ទ្រុប​ទ្រុល​សុកមម៉ុក ( ច្រើន​ប្រើ សោកម៉ោក ជាង )
​ព្រៃ​សោកម៉ោក ។​

​ស៊ុបទ្រុប​

​គុណសព្ទ​

​ស្លុប​, យុល​ស្លុប​; ទ្រុប​ទ្រុល​ឬ​ទ្រុលទ្រុប​
​ព្រៃ​ស៊ុបទ្រុប​, សក់​ស៊ុបទ្រុប ។​

​ស៊ុមទ្រុម​

​នាមសព្ទ​

( សំ​. ទ្រុម​; បា​. ទុម “​ឈើ​, ដើមឈើ​”) ដើមឈើ​, គុម្ពោត​, ព្រៃ​ដែលមាន​វល្លិ​រួបរឹត​ទ្រុប​ទ្រុល​សុបប្រឡុប​
​ពួន​ក្នុង​ស៊ុមទ្រុម ( ស​. ប្រើ​ជា សុម​ទុម អ​. ថ​. ស៊ុម​ធុម ) ។ ប្រើ​ជា គុ​. ក៏បាន : ឈើ​ស៊ុមទ្រុម​, គុម្ពោត​ស៊ុមទ្រុម​, ព្រៃ​ស៊ុមទ្រុម ។​

​ស្ដុក​

(​ជើង ដ​)

គុណសព្ទ​

​ដែលមាន​ទំហំ​, ​មាន​ទម្ងន់​, ​មាន​កម្រាស់​មាំមួន​ឬ​ក្រាស់​ក្រួ​ន​, ​ទ្រុប​ទ្រុល​
​ព្រៃស្ដុក​, ​ដំណាំ​ស្ដុក ។​
​ព​. ​ប្រ​. ​អ្នកមាន​ស្ដុក អ្នកមាន​ទ្រព្យ​ច្រើន ។ ស្ដុកស្ដម្ភ ( ម​. ​ព​. ​ស្ដម្ភ ) ។​

​ស្បាត​

​គុណសព្ទ​

​ដែលមាន​ប៉ែក​ខាងក្រោម​ញឹក​ជិត​ទ្រុប​ទ្រុល​ចូល​មិន​ចុះ​, ​ទ្រុប​ទ្រុល​ជុក​ជិត​ក្នុង​ចំណែក​ខាងក្រោម​
​ព្រៃស្បាត​។​

​នាមសព្ទ​

​ព្រៃ​ដែលមាន​ប៉ែក​ខាងក្រោម​ញឹក​ជិត​ទ្រុប​ទ្រុល​
​ស្បាតស្បូវ ( ម​. ​ព​. ​ញៀតស្បាត ផង ) ។​

នាមសព្ទ​

​លក្ខណៈ​; លំនាំ​, ​ទ្រង់ទ្រាយ​, ​រាង​, ​រាងរៅ​
​រូបស្បាត​, ​មាឌ​ស្បាត លក្ខណៈ​ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​រូប​, ​របស់​មាឌ ។​