ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ ដែលជា​ផលប្រយោជន៍​របស់ ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស​នេះ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ស្នើ​ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតឱ្យ​កម្មករ និយោជិត ឈប់សម្រាក ១​ថ្ងៃ ដោយមាន​ប្រាក់​ឈ្នួល នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​កម្មករ និយោជិត ត្រូវ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ដូ​ស​ជំរុញ ។​