វេទិកាស្មេរៈវិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែល​កំណត់​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​តែមួយ​សម្រាប់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ស្ថាប័ន​កំពូល​បួន ធ្វើឡើង​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​៕