កម្មវិធី ថ្នាល​បណ្តុះ​អាជីវកម្ម​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​អភិ​វិ​ឌ្ឍ ផ​លិ​តិ​ផល​ចំណីអាហារ (Cambodia Business Incubation for food product development) ហៅ​កាត់​ថា CBI-food បាន​បើក​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ ។