នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក្រសួងសុខាភិបាល បានរៀប ចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី “ក្រមសីលធម៌មន្ត្រី នៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងសេវាគាំទ្រ” តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ។