កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែតុលា លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៏ពិសេសជូនក្នុងកម្មវិធី “ មួយទល់មួយ (One on One) ’’ សម្រាប់ទូរទស្សន៏ CNC និង CBS Digitals លើប្រធានបទ ការធ្វើកំណែទម្រង់ និងការទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម នៅកម្ពុជា ។ ការពិភាក្សាបានផ្តោតទៅលើ៖ ១- ស្ថានភាពវិស័យកសិកម្ម នៅប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន ២- លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានពីការធ្វើកំណែទម្រង់ ៣- ឧបសគ្គធំៗ និងការលំបាកផ្តើមចេញពីការធ្វើកំណែទម្រង់ ៤- ការឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់រិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងការយឺតយ៉ាវ ក្នុងការរកទីផ្សារបន្លែផ្លែឈើក្នុងស្រុក និងការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក ៥- ការសហការការងារជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើនការផលិត ការកែឆ្នៃ និងការនាំចេញ៕

Oct 13, 2021
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែតុលា លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៏ពិសេសជូនក្នុងកម្មវិធី “ មួយទល់មួយ (One on One) ’’ សម្រាប់ទូរទស្សន៏ CNC និង CBS Digitals លើប្រធានបទ ការធ្វើកំណែទម្រង់ និងការទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម នៅកម្ពុជា ។
ការពិភាក្សាបានផ្តោតទៅលើ៖
១- ស្ថានភាពវិស័យកសិកម្ម នៅប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន
២- លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានពីការធ្វើកំណែទម្រង់
៣- ឧបសគ្គធំៗ និងការលំបាកផ្តើមចេញពីការធ្វើកំណែទម្រង់
៤- ការឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់រិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងការយឺតយ៉ាវ ក្នុងការរកទីផ្សារបន្លែផ្លែឈើក្នុងស្រុក និងការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក
៥- ការសហការការងារជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើនការផលិត ការកែឆ្នៃ និងការនាំចេញ៕