គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ អនុគណៈកម្មការបូជាបញ្ចុះសពនៃ គណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណើរសពទី២៥២នៃអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩។ក្នុងនោះសពមានអាយុពី៧៥ទៅ៨៥ឆ្នាំ ហើយជាស្ត្រី ។