ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូន​ព័ត៌មានថា បានរកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ២៦៨ នាក់ ​ ( លទ្ធផល បញ្ជាក់ដោយ PCR ) , ជាសះស្បើយ ៣៥៩ នាក់, ស្លាប់ចំនួន ២៥ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៤៤ នាក់, ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ២៤ នាក់​។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី​ ១៤ ខែតុលា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១១៥.៨៧៥ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ១០៩.៦៥៥ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ២.៥៨៤ នាក់​ ។ ករណីនាំចូលពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.២៨៥ នាក់ ៕/V

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖