សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​(CMA) និង​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍ កសិកម្ម​កម្ពុជា (CACA) បាន​ចុះហត្ថលេខា លើ​អនុស្សរណៈ នៃ​ការយោគយល់​គ្នា ដើម្បី​លើកកម្ពស់ ការទទួលបាន​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ចំណេះដឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​កិច្ច​សហ ប្រតិបត្តិការ រវាង​វិស័យ​កសិកម្ម និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នា​រសៀល​នា​ថ្ងៃទី​១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ Zoom ។