ដោយៈ ជា សីហៈ / ភ្នំពេញៈ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ជនរងគ្រោះ ដោយសារ​មីន និង​សំណល់ ជាតិ​ផ្ទុះ ពី​សង្គ្រាម នៅ​កម្ពុជា បាន​ឲ្យ​ដឹងថាៈ ៩​ខែ​ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជា មាន​ជនរងគ្រោះ ដោយសារ​យុទ្ធភណ្ឌ​គ្រឿងផ្ទុះ ចំនួន ៣៤ នាក់ ។​