ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ អន្តរជាតិ​កូរ៉េ (KOICA) បានផ្តល់​ជំនួយឥតសំណង ចំ​នួ ៦,៩ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់​កម្ពុជា ដើម្បី​កសាង សមត្ថភាព លើ​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​បរិស្ថាន​។​