លោក សាយ សំ​អាល់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​ថ្លែង ប្រាប់ ទៅកាន់​តំណាង​អង្គទូត នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ថា កម្ពុជា មាន​ផែនការ​ច្បាស់ លាស់ ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេសជាតិ ក៍​ដូចជា​ការឆ្លើយតប នឹង​ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ​។​