កម្ពុជា​-​ជប៉ុន សហការគ្នា​អភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ្ឌល​ផលិតកម្ម ឌីជីថល​
​ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ ខណៈដែល​កម្ពុជា ស្ថិតក្នុង​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​មួយ នៅ​ឆ្ងាយ​ពី អាយ អ (IR) ៤.០ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន បាន​ចាប់​ដៃគូ សហការគ្នា ក្នុងការ​រៀបចំ​អភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ្ឌល​ផលិតកម្ម ឌីជីថល កម្ពុជា​-​ជប៉ុន ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​កម្ពុជា សម្រេច​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ​២០៣០ និង​ឆ្នាំ ២០៥០​។​