លើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍បានសរសេរថា
ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មានប្រមាណ ៩៥,៧ ទ្រីលានរៀល។ ក្នុងនោះការនាំចេញមាន ៣៥,២ ទ្រីលានរៀលកើនឡើង ៣,៧ភាគរយ ធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាឆ្នាំមុន ស្របពេលដែលការនាំចូលមាន ៦០,៥ ទ្រីលានរៀល កើនឡើង ៤៤,៣ភាគរយ៕