របាយការណ៍សង្ខេបដែលរៀបចំ ដោយអនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (..១៩)បានបង្ហាញថាកំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩  នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃ ទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០២១មាន៩៩,៤៥ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ១០ លាននាក់និងលើកុមារយុវវ័យអាយុពី ១២ ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩០,២៤ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ .៩៦៦.៩៣១នាក់។លើកុមារ អាយុពី ០៦ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន៩៨,៣១ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ.៨៩៧.៣៨២ នាក់៕សរន