ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសុខាីបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរ ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី៕
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង: