សារសំឡេងពិសេសរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការណ៍រួមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៃ ជំងឺកូវីដ-១៩និងដំណើរឆ្ពោះទៅការបើកប្រទេសឡើងវិញ!(ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)