ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្ត សៀមរាបចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញដោយអនុវត្តការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញញនេះធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយខាងក្រោម៖