ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មាន ថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ១១២ នាក់ ( លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ) , ជាសះស្បើយ ២៦៣ នាក់, ស្លាប់ចំនួន ៨ នាក់ (៥នាក់ អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង) ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១០២ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១០ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ១១៨.០០០ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ១១៣.៥២៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២.៧៥១ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.៥៤៦ នាក់ ៕/V

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម ៖