លោក ហ៊ុន ម៉ានី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺអំនាវនាវដល់ពលរដ្ឋឱ្យប្រយ័ត្នអំពីទឹកជំនន់៕