ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ១១១ នាក់ (លទ្ធផល បញ្ជាក់ដោយ PCR ) , ជាសះស្បើយ ២៦៤ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី  ចំនួន ៧ នាក់ (៦នាក់ អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង) ។ ក្នុងនេះ ករណី ឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ១០០ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១១នាក់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ១១៨.១១១ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ១១៣. ៧៩១ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២.៧៥៨ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.៥៥៧ នាក់៕/V

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖