ភ្នំពេញៈរបាយការណ៍សង្ខេបដែលរៀបចំ ដោយអនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញថាកំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩  នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃ ទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ មាន១០០,០០១ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ១០ លាននាក់និងលើកុមារយុវវ័យអាយុពី ១២ ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៧,៨៩ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ .៩៦៦. ៩៣១ នាក់។លើកុមារ អាយុពី ០៦ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ ឆ្នាំ មាន ១០១,២២ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជា ជនគោលដៅ .៨៩៧.៣៨២ នាក់៕សរន

សូមជូនតារាង៖