ភ្នំពេញៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា នៅថ្ងៃទី៨ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការស្ដីពីការកំណត់យកថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ជាកាលបរិច្ឆេទប្រឡងបាក់ឌុប៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹងៈ