ភ្នំពេញ:ក្រសួងទេសចរណ៍នៅថ្ងៃទី១៥ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១បានប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យទេសចរអន្តរជាតិ និងអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដពេញលេញចូលក្នុងកម្ពុជា ដោយមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ៕
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង: