សារពិសេសសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន​ សែន: រំលឹកអំពីការថែទាំសុខភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ និងការពារខ្លួនពីកូវីដ-១៩

ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១