ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ នេះគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ខែវិច្ឆិកា ។ជាលទ្ធផល:១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ២១៨ទីតាំង,២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៩១នាក់ (យានយន្ត ១១១គ្រឿង),៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)