ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤៥ នាក់ (លទ្ធផល បញ្ជាក់ដោយ PCR) , ជាសះស្បើយ ៤៨ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ចំនួន ៤ នាក់ (៤នាក់ អត់បានចាក់​វ៉ាក់​សាំង) ។ ក្នុងនេះ ករណី ឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ៤០ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៥ នាក់ ។​

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ១១៩.៧៨៦ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦.១៧០ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២.៨៩១ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.៧៦៤ នាក់៕/V

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖