លិខិតជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបូងខេត្តកំពត ក្រឡាបញ្ជី លោក សំរិទ្ធ សុធារិទ្ធ ជូនដំណឹងដល់ឈ្មោះ ចែម រឿន និងឈ្មោះ អ៊ួង ង៉ុន ជាចុងចម្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ១៩៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាដំបូងខេត្តកំពត ចូលមកទទួលយកដីការកោះ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដែលភ្ជាប់ជាមួយ ពាក្យបណ្តឹង (ថតចំលង) នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពតបន្ទប់ (ខ) រៀងរាល់ម៉ោង និងថ្ងៃធ្វើការ។