ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១នេះគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកា។ជាលទ្ធផល៖១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់២៦៥ទីតាំង,២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១២១នាក់ (យានយន្ត ៨០គ្រឿង) និង៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)៕សរន
សូមជូនតារាង៖