ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កា​រ​ប្រឡង រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ជូនដំណឹង ដល់​បេក្ខជន ទាំង​ពីរភេទ ដែល​បានដាក់​ពាក្យសុំ​សិទ្ធិ​ប្រឡង ចូល​បម្រើ​ការងារ នៅក្នុង​ក្របខណ្ឌ មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល ដើម្បី​ទៅ​បម្រើ​ការងារ នៅ​អង្គភាព​នានា ចំណុះ​រដ្ឋបាល រាជធានី​ភ្នំពេញ (​ក្របខណ្ឌ​មន្ត្រីរដ្ឋបាល​ជាន់ខ្ពស់ ក្របខណ្ឌ​មន្ត្រី​ក្រមការ និង​ក្របខណ្ឌ លេខាធិការ​រដ្ឋបាល​) ថា កាលបរិច្ឆេទ នៃ​ការប្រឡង នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១​។​