ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី២៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញ។ជាលទ្ធផល៖១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់៩០ទីតាំង,២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៩៨នាក់ (យានយន្ត ១២៣គ្រឿង)និង៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖