ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺប្ញសដូងបាតនេះថា”គ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល”ទេ។
សូមជូនសេចក្តីប្រកាស និង គំរូផលិតផល៖