ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ នេះគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ខែវិច្ឆិកា ។ជាលទ្ធផលៈ១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ២៥៤ទីតាំង២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៦០នាក់ (យានយន្ត ១០៦គ្រឿង)៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)៕
សូមជូនតារាង