ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានសម្រេច​ឲ្យ​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​នូវ​អាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និង​ឌី​ស្កូ​តែ​ក ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែវិច្ឆិកា​ថ្ងៃនេះ​តទៅ ។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីសម្រេច​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃទី​៣០​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០២១៕
​សូម​ជូន​សេចក្តីសម្រេច​៖​