ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ នេះគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី៤ខែធ្នូ។ជាលទ្ធផលៈ ១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ១១៩ទីតាំង២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ៣០៣នាក់ (យានយន្ត ២៣៤គ្រឿង)និង៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)
សូមជូនតារាង