កា​កាវ​ជា​ញឹកញយ​ត្រូវបាន​គេ​យកទៅ​ធ្វើជា​សូកូឡា និង​ភេសជ្ជៈ​កា​កាវ​ក្ដៅៗ​ដែល អាច​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើនណាស់​ចំពោះ​សុខភាព​។