ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ១៦ នាក់ (លទ្ធផល បញ្ជាក់ដោយ PCR) , ជាសះស្បើយ ១៨ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ចំនួន ៣ នាក់ (១នាក់ អត់បានចាក់​វ៉ាក់​សាំង) ។ ក្នុងនេះ ករណី ឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ១២ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៤ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ១២០.២៧២ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦.៦២៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២.៩៦៣ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៩.៨៤៤ នាក់៕/V

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖