ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១បានសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ (SOPs)ដើម្បី គ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាអនុលោមតាមការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕
សូមជូនសេចក្តីសម្រេច៖