មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តកំពត និង​វិស័យ​ឯកជន បាន​បង្កើត​កម្មវិធី ដាំ​កូនឈើ និង​ទីក្រុង​ស្អាត ដើម្បី​រួមគ្នា​ធ្វើ​កិច្ចការងារ​សង្គម និង​ផ្សព្វផ្សាយ ឲ្យ​បាន​ទូលំ ទូលាយ​នូវ​ការអភិរក្ស​បរិស្ថាន​ធម្មជាតិ​។​