វេទិកាស្មេរ៖​អូ​មី​ក្រុង ឆ្លង​ខ្លាំង ខណៈ​កម្ពុជា​បន្ត​ទប់ស្កាត់ តែ​ម្នាក់ៗ ត្រូវ​បន្ត​ការពារ​ខ្លួន​!