តប​តាម​ការអញ្ជើញ​របស់រ​ដ្ឋ​មន្ត្រី​ការបរទេស កំ​មិន​វ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹងចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​២​នៃ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​G7​ក្រោម​អធិបតីភាព​ចក្រភព​អង់គ្លេស​នៅ​ថ្ងៃទី​១២​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០២១​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​។​

Dec 10, 2021

តប​តាម​ការអញ្ជើញ​របស់រ​ដ្ឋ​មន្ត្រី​ការបរទេស កំ​មិន​វ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹងចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​២​នៃ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​G7​ក្រោម​អធិបតីភាព​ចក្រភព​អង់គ្លេស​នៅ​ថ្ងៃទី​១២​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០២១​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​។​