សៀវភៅ “ ផែនទី​ផ្នត់គំនិត ” និយាយ​ពីបទ​ពិសោធន៍​រកស៊ី ត្រូវបាន​ដាក់បញ្ចូល​ទៅ ក្នុង​អេប bookeyond
​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ សៀវភៅ “ ផែនទី​ផ្នត់គំនិត (Mind Map) ” ត្រូវបាន​ដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុង​អេប bookeyond ជា​ផ្លូវការ​។ សៀវភៅ​នេះ បង្ហាញ​ពីបទ​ពិសោធន៍ រកស៊ី និង​អាជីវកម្ម​។​